> Användarvillkor

Användarvillkor

Allmänna villkor

Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2014-06-13

Personer som ännu inte har fyllt 18 år får inte använda sig av denna tjänst. Denna tjänst får inte heller användas i kommersiellt syfte.

Du måste godta dessa villkor för att kunna registrera dig.

1. Avtalets omfattning

1.1 PARSHIP erbjuder sina kunder en online-tjänst som möjliggör för kunderna att lära känna varandra. Servicen innehåller både avgiftsfria och avgiftsbelagda tjänster.

1.2 Avtalet omfattar uttryckligen inte någon äktenskapsförmedling eller äktenskapsmäkling.

2. Åtkomst/ingående av avtal

2.1 För att få tillgång till de tjänster som tillhandahålls av PARSHIP måste kunden först registrera sig. Kunden kan själv välja vilket lösenord han/hon önskar registrera sig med. Kunden tilldelas automatiskt en signatur (pseudonym) av PARSHIP.

2.2 I och med registreringen uppstår tills vidare ett avgiftsfritt avtalsförhållande mellan PARSHIP och den registrerade kunden som rättar sig efter bestämmelserna i dessa allmänna affärsvillkor.

2.3 Efter registreringen erbjuder även PARSHIP kunden olika avgiftsbelagda tjänster. De allmänna affärsvillkoren utgör även avtalsbas för dessa avgiftsbelagda tjänster. Innan kunden ingår ett avgiftsbelagt avtalsförhållande informeras kunden om den avgiftsbelagda tjänstens innehåll, priser och betalningsvillkor. Avtalsförhållanden ingås i och med att PARSHIP skickar en beställningsbekräftelse per e-post.

3. Avgiftsfria och avgiftsbelagda tjänster

3.1 Registreringen hos PARSHIP är avgiftsfri. Efter registreringen fyller kunden i ett vetenskapligt grundat frågeformulär som bygger på psykologiska kriterier, det så kallade PARSHIP-testet. Utifrån testets resultat och omfattande statistiska jämförelsedata, utarbetar PARSHIP automatiskt kundens individuella personlighetsprofil. Kundens personlighetsprofil, som tagits fram med hjälp av PARSHIP-testet, läggs in i PARSHIP-databasen. Kundens personlighetsprofil jämförs automatiskt med andra PARSHIP-kunders personlighetsprofil på grundval av statistiska jämförelsedata som gör det möjligt att få fram information om kompabiliteten (förenlighet) för de enskilda kundernas personligheter som tagits fram med hjälp av PARSHIP-testet. Med utgångspunkt från detta får kunden avgiftsfria partnerförslag i en förslagslista online som presenterar förslagspersonerna med en anonym kortprofil (kort personbeskrivning och matchningsresultat). Förslagslistan uppdateras kontinuerligt med nytillkomna kunder.

3.2 Till de avgiftsbelagda tjänsterna hör att PARSHIP möjliggör att kontakt upprättas mellan två kunder om båda parter samtycker till detta . Man tar kontakt (kontaktförfrågan) genom att skicka sin anonyma kortprofil till en annan kund (som valts ut från förslagslistan). Med kontaktförfrågan avser detta avtal även när en kund ställer sig positiv till en kontaktförfrågan från en annan kund.

3.3 Ytterligare avgiftsbelagda tjänster hittar du i deras respektive aktuella form under rubriken "Priser och tjänster". Här hittar du även en förklaring till den kontaktgaranti som PARSHIP ger beroende på vilken produkt som valts.

3.4 PARSHIP-tjänsten kan användas 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan med en tillgänglighet på i genomsnitt 99,5 % per år, med undantag från bortfallstid vid underhåll och programuppdateringar samt när tjänsten inte kan nås via internet p.g.a. tekniska eller andra problem som inte ligger inom PARSHIPs inflytelseområde (force majeure, oaktsamhet från tredje man etc.). För att kunna utnyttja PARSHIP-tjänsten i full utsträckning måste kunden använda den senaste (webbläsar-) tekniken eller möjliggöra dess användning på sin dator (t.ex. aktivering av Java Skript, cookies, pop-ups). Om äldre eller icke allmänt brukliga tekniker används kan det hända att PARSHIP endast kan användas i begränsad utsträckning.

4. Användning, överföring och vidareförmedling av personuppgifter

Hanteringen av dina personuppgifter beskrivs här.

5. Uppsägning/förlängning

a) Uppsägning

5.1 Kunden har när som helst rätt att säga upp sitt avtal om det avgiftsfria medlemskapet med omedelbar verkan. Det avgiftsfria medlemskapet sägs upp genom att klicka på länken "Radera profil" i området "Min profil" / "Information & inställningar" / "Profilstatus". Bekräfta förloppet genom att ange det personliga lösenordet. 

Uppsägningen av det avgiftsbelagda medlemskapet (det så kallade premiummedlemskapet) kan göras fram till sju dagar innan den avtalstid som kunden valt går ut. Klicka här för att lämna in en ordentlig uppsägning.

Uppsägningen av det avgiftsbelagda medlemskapet leder inte automatiskt till uppsägning av det avgiftsfria medlemskapet. Gå till väga enligt punkt 5.1

b) Förlängning

5.2 De avgiftsbelagda tjänster (t.ex. premiummedlemskap) som har beställts av kunden förlängs automatiskt efter den aktuella periodens sista giltighetsdag. Vid förlängning har kunden rätt att när som helst säga upp sitt avtal med en frist på 90 dagar.

5.3 Avgiftsbelagda tjänster (t.ex. premiummedlemskap) förlängs med samma period och till samma produktpris som kundens ursprungliga beställning (oberoende av om priset angivet på webbplatsen för aktuellt alternativ på något sätt har ändrats). Undantaget är om kundens ursprungliga beställning rörde ett specialerbjudande. Om så är fallet blir kostnaden det aktuella priset för produkten som anges på webbplatsen. Kunden kan alltid erhålla information om aktuellt ordinarie priser genom att logga in på webbplatsen och välja fliken "Bli Premiummedlem" eller skicka ett meddelande till PARSHIP via länken ”Kontakt”.

5.4 Kostnaden för en automatiskt förlängd avgiftsbelagd tjänst kommer att debiteras det kreditkort som kunden använde vid sin ursprungliga beställning.

5.5 Kunden eller PARSHIP har rätt att avaktivera den automatiska förlängningen av avgiftsbelagda tjänster. Avaktiveringsfunktion för kunden återfinns på webbplatsen under fliken "Information och inställningar", "Mitt Medlemskap". För att undvika att en avgiftsbelagd tjänst förlängs automatiskt krävs att kunden har avaktiverat funktionen ”automatisk förlängning” minst sju dagar innan den avgiftsbelagda tjänsten upphör, dvs. det datum den automatiska förlängningen kommer att ske. Sker inte detta eller sker det senare än sju dagar före det att den avgiftsbelagda tjänsten upphör, förlängs den avgiftsbelagda tjänsten på sätt som angetts ovan och kunden debiteras löpande för den nya avtalsperioden.

5.6 PARSHIP skall i god tid, dock minst 30 dagar innan PARSHIP förlänger en avgiftsbelagd tjänst, underrätta kunden om att kunden måste agera för att avtalet inte skall förlängas.

5.7 Om Kunden, när PARSHIP ställer in sina tjänster, har betalat för tjänster som han/hon ännu inte har utnyttjat (tillgodohavande) erhåller kunden en proportionell återbetalning för dessa outnyttjade tjänster (tillgodohavande). Detsamma gäller om kunden, när han eller hon säger upp ett avtal om en avgiftsbelagd tjänst som har förlängts, har erlagt förskottsbetalning för en period som i tid ligger efter det att den uppsägningstid som framgår av punkt 5.1 har löpt ut.

6. PARSHIPs ansvar

6.1 PARSHIP ansvarar inte för felaktiga uppgifter som kunden lämnar i samband med registrering och/eller i ett frågeformulär. Följaktligen kan PARSHIP inte överta eller på annat sätt göras ansvarigt för att personlighetstestets resultat är korrekt.

6.2 PARSHIP ansvarar endast för att förmedla kontakter, inte för hur dessa kontakter utfaller. PARSHIP ställer enbart den tekniska utrustning till förfogande som framgår under punkt 3 samt under de i punkten 3 angivna förutsättningarna vilka, i allmänhet, gör det möjligt att ta kontakt med andra kunder. PARSHIP garanterar sålunda inte att någon kontakt kommer till stånd under avtalets giltighetstid.

6.3 PARSHIP ansvarar inte heller för eventuellt missbruk av information eller de tjänster som tillhandahålls av PARSHIP. Det kan t.ex. förekomma att kunder, trots att det är förbjudet, använder PARSHIPs tjänster på ett otillåtet eller olagligt sätt. För en sådan otillåten eller olaglig användning frånsäger sig PARSHIP allt ansvar. PARSHIP tar heller inget ansvar för att uppgifter och information som kunder har vidarebefordrat till tredje man missbrukas av denne.

6.4 PARSHIP garanterar inte ständig felfri drift eller oavbruten användning och åtkomst till tjänsten. I synnerhet ansvarar PARSHIP inte för störningar i tjänsternas åtkomst som orsakas av faktorer eller händelser som ligger utanför PARSHIPs kontroll. Vidare tar företaget inget ansvar för om en obehörig tredje man skaffar sig tillgång till och vetskap om personliga uppgifter som har lämnats av PARSHIPs kunder (t.ex. p.g.a. obehörig åtkomst till databasen av s.k. "hackers").

6.5 I tillägg till vad som har angetts ovan ansvarar PARSHIP i allmänhet endast för de skador, som har orsakats genom att PARSHIP eller någon som PARSHIP svarar för har agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligen och även då endast i den mån företaget i förhållande till andra orsaker har medverkat till skadans uppkomst.

6.6 Oavsett vad som anges i punkten 6.5. ovan åtar sig PARSHIP, att i händelse av livshotande skador, kroppsskador eller hälsofarliga skador samt vid kränkning av väsentliga avtalsskyldigheter (huvudförpliktelser) svara även i de fall PARSHIP eller någon som PARSHIP svarar för har varit vårdslös. I samtliga nu nämnda fall är PARSHIPs ansvar begränsat till kostnaden för skador som PARSHIPs agerande har orsakat dvs. de skador som är förutsebara och har ett omedelbart samband med PARSHIPs agerande.

7. Kundens ansvar och skyldigheter

7.1 Kunden är själv ansvarig för innehållet i de uppgifter som lämnas i samband med registrering och därmed också för den information som han/hon tillhandahåller. Kunden försäkrar att den angivna informationen är korrekt och att den beskriver honom/henne som person. Felaktiga uppgifter i frågeformuläret som lämnats uppsåtligen och/eller i bedrägligt syfte kan leda till civilrättsliga åtgärder.

7.2 Kunden försäkrar vidare att han/hon endast använder PARSHIP-tjänsten för privat bruk, inte har några affärsmässiga avsikter och att de uppgifter om tredje man som anförtrotts honom/henne inte används i kommersiella sammanhang eller i reklamsyfte. Det är inte tillåtet att läsa av andra användares innehåll systematiskt (t.ex. med hjälp av ett program eller genom att bara kopiera det) för att använda det utanför PARSHIP-tjänsten. Det är även förbjudet att använda dataprogram, som t.ex. spindlar, för att avläsa filer automatiskt.

7.3 Kunden förbinder sig att hålla PARSHIP skadeslöst för alla typer av klagomål, skador, förluster eller fordringar som är hänförliga till kundens registrering eller användning av de tjänster som PARSHIP tillhandahåller. Kunden förpliktigar sig i synnerhet till att hålla PARSHIP skadeslöst från allt ansvar och alla förpliktelser, utgifter eller anspråk som är orsakade av förtal, förolämpningar, kränkning av annans individuella rättigheter, arbetsbortfall för andra kunder, överträdelse av något av dessa allmänna villkor, skada på annans immateriella egendom eller övriga rättigheter.

7.4 Kunden är skyldig att behandla e-postmeddelanden och andra meddelanden som kunden ges tillgång till när han/hon använder de tjänster som erbjuds av PARSHIP konfidentiellt och inte göra dessa tillgängliga för tredje man utan upphovsmannens medgivande. Samma sak gäller andra kunders namn, telefon- och faxnummer, bostadsadresser, e-postadresser och/eller URL-adresser.

7.5 Kunden förklarar sig beredd att omgående meddela PARSHIP om han/hon till följd av att partnerskap kommit till stånd eller av andra skäl inte längre är intresserad av att få förslag på partner eller om han/hon inte längre vill stå till förfogande som partnerförslag till andra kunder.

7.6 Kunden uppmanas att hämta inkommande meddelanden regelbundet och att vid behov spara ned dem på sin egen dator eller annat lämpligt lagringsmedium. PARSHIP har rätt att radera meddelanden som kunden har sparat på sitt PARSHIP-konto tolv månader efter det att de skickats resp. mottagits, utan att kunden tillfrågas.

7.7 Vidare förpliktigar sig kunden att inte använda tjänsten på ett felaktigt sätt, i synnerhet:

 

 • att inte sprida osedliga, obscena, pornografiska eller höger-/vänsterradikala innehåll eller foton;
 • att inte sprida kränkande, anstötligt eller i övrigt lagstridigt material eller annat liknande material via de tjänster som tillhandahålls av PARSHIP;
 • att inte hota, ofreda eller kränka tredje mans rättigheter (inklusive andra användares individuella rättigheter);
 • att inte ladda upp data som
 1. a) innehåller datavirus (infekterad programvara) eller
 2. b) innehåller programvara eller annat material som är upphovsrättsligt skyddat, såvida inte kunden har rättigheter därtill eller erforderligt tillstånd;

 

 • att inte använda tjänsten på ett sådant sätt att det påverkar andra kunders tillgänglighet till tjänsterna på ett negativt sätt;
 • att inte olovligen bereda sig tillgång till eller försöka bereda sig tillgång till andra kunders e-postmeddelanden resp. meddelanden;
 • att inte sända e-postmeddelanden resp. meddelanden till kunder i något annat syfte än i kommunikationssyfte och i synnerhet att inte göra reklam för eller erbjuda varor och tjänster till andra kunder (med undantag för fall där detta uttryckligen tillåts av PARSHIP);
 • att inte skicka kedjebrev;
 • att inte skicka meddelanden som tjänar ett yrkesmässigt syfte;
 • att inte nämna namn, adresser, telefon- eller faxnummer, e-postadresser etc. i personbeskrivningen såvida dessa uppgifter inte uttryckligen erfordras.

 

7.8 Underlåtenhet att iaktta någon av de skyldigheter som nämns under punkt 7.7 kan leda till någon av följande sanktioner: Uppmaning till ställningstagande vid misstanke om avtals- / lag¬brott, spärrad användning tills sakförhållandet är utrett (i synnerhet vid flera klagomål från andra kunder), varning av en kund, begränsad användning av applikationer i PARSHIP:s ser¬vice, partiell radering av innehåll. Underlåtenhet att iaktta någon av de skyldigheter som nämns under punkt 7.7 kan dessutom leda till omedelbar uppsägning av användaravtalet samt få civil- och straffrättsliga följder för kunden själv. Kunden är betalningsskyldig för de tjänster han/hon beställt även om hans/hennes åtkomst spärras.

8. Kommunikation

Meddelanden från PARSHIP till kunden skickas antingen som en integrerad bakgrundsbild på kundens skärm vilken visas i samband med inloggning eller via e-post. Meddelanden från kunden till PARSHIP skall skickas per e-post till de adresser som anges på PARSHIPs webbsidor eller per post. För en entydig autentisering och som skydd mot missbruk krävs att kunden i sitt meddelande anger

(1.) Den e-postadress som finns sparad hos PARSHIP eller medlemsnummer
(2.) Servicelösenord

Medlemsnummer och Servicelösenord erhöll kunden när han/hon blev medlem och de återfinns även online under "Min profil" / "Information & inställningar".

9. Nyttjande- och upphovsrätt

PARSHIP har i förhållande till kunden ensamrätt att mångfaldiga, sprida, bearbeta samt ensamrätt till samtliga övriga upphovsrätter samt rättigheterna till immateriell överföring och återgivning av PARSHIPs webbplats och det enskilda innehåll som återfinns där. Användning av samtlig programvara, material, märkes- och handelsnamn som återfinns på PARSHIPs webbplats är bara tillåtet för de syften som nämns i dessa allmänna villkor.

10. Laga domstol och tillämplig rätt

I den mån inte svensk tvingande rätt stadgar annat skall Förbundsrepubliken Tysklands lag, utan beaktande av tysk internationell privaträtt, tillämpas på parternas avtal. Kunden skall, om talan rör mindre än ett halvt basbelopp, ha rätt att, i enlighet med forumbestämmelserna i rättegångsbalken (SFS 1942:740), väcka talan vid den domstol där han/hon har sin hemvist.

11. Ångerrätt, uteslutande av ångerrätten

11.1 Ångerrätt

 

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks. Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren

per post:
PE Digital GmbH
-Kundsupport Sverige-
Speersort 10
20095 Hamburg
Tyskland

eller per fax:
+49 (0) 40 46 00 26-163

eller per e-post:
support@parship.se

skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen (http://www.parship.com/web/Mall-foer-angerblankett.pdf), men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

 

11.2 Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Om du bett att tjänsterna ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

Slut på information om ångerrätt

Annulleringen ska innehålla följande två angivelser så att den kan tillordnas:
(1.) Den e-postadress som finns sparad hos PARSHIP eller medlemsnummer
(2.) Servicelösenord

 

12. Övrigt

12.1 PARSHIP är berättigat att ge externa tjänsteutövare och medhjälpare i uppdrag att hantera delar av tjänsten eller hela tjänsteutbudet, såvida detta inte medför nackdelar för kunderna.

12.2 Om en bestämmelse i dessa allmänna villkor eller annat separat avtal mellan kunden och PARSHIP inte anses bindande eller skulle upphöra att gälla eller om avtalet är ofullständigt berörs inte avtalets övriga innehåll därav.

12.3 Svenska språket är kontrakts- och kommunikationsspråk.

12.4 Kunden kan när som helst och kostnadsfritt ladda ned de allmänna villkoren som PDF-fil.

12.5 När avtalet sluts sparas inte avtalstexten automatiskt hos PARSHIP. Kunden uppmanas därför att spara den avtalstext från PARSHIPs webbplats, som gäller när avtalet sluts, på sin hårddisk eller på annat sätt arkivera texten.

12.6 Ansvarig för tjänstens innehåll är PE Digital GmbH, Speersort 10, 20095 Hamburg, Tyskland, som företräds av verkställande direktör.

Prova gayParship gratis

Jag är
Jag söker

Allmänna villkor och integritetsmeddelande gäller. Med kostnadsfritt medlemskap erhåller du regelbundet erbjudanden via e-post om betalt medlemskap och ytterligare produkter från PE Digital GmbH (som när som helst kan sägas upp).

Error with static Resources (Error: 418)