Användarvillkor

Spara och eller skriv ut som PDF-fil

Allmänna villkor för att användning av Parship i Sverige - Version 2021-11-02


Stort för dig: det finstilta

Ingen gillar att läsa det finstilta - men vi skulle vilja be dig att kika på våra aktuella användarvillkor. Tack så mycket.


Följande villkor reglerar såväl det avgiftsbelagda som kostnadsfria avtalsförhållandet mellan Parship (kontraktspartner är PE Digital GmbH, Speersort 10, 20095 Hamburg, Tyskland) och dess kunder, oavsett om åtkomst till Parship sker via webbplatsen eller mobilappar.

Observera att delvis avvikande regler gäller för avtalsförhållanden som uppstår via tredjepartsleverantörer som Apple eller Google. Vissa funktioner erbjuds också exklusivt via webbplatsen. Du hittar motsvarande information i den relevanta klausulen.

Personer som ännu inte har fyllt 18 år får inte använda sig av denna tjänst. Denna tjänst får inte heller användas i kommersiellt syfte.

1. Avtalets omfattning


1.1 Under avtalets löptid erbjuder Parship sina kunder tillgång till en online-datatjänst som gör det möjligt för dem att lära känna varandra (hädanefter kallad ”Parship-tjänst”). Parship-tjänsten är tillgänglig uteslutande via mobila appar för iOS- och Android-enheter eller via webbplatsen, och innehåller både avgiftsfria och avgiftsbelagda tjänster.


1.2 Den online-databas som tillhandahålls av Parship innehåller så kallade profiler, som är försedda med eget innehåll av de registrerade kunderna (även benämnt ”data”). Vilken information som samlas in i detta sammanhang och hur denna information är synlig för andra kunder står även i dataskyddsmeddelandet (se avsnitt 4.1).


1.3 Parship erbjuder sin tjänst i de länder som anges på webbplatsen och möjliggör regionala och nationella sökningar och kontakter i vart och ett av dessa länder baserat på sökkriterier som specificeras av Parship. Kundens profil med data är synlig i alla Parship-länder, oavsett vilken regional webbplats eller regional mobilapp kunden använt för att registrera sig.


1.4 Avtalet omfattar uttryckligen inte någon äktenskapsförmedling eller äktenskapsmäkling. Parship är ett socialt nätverk som erbjuder sina kunder möjlighet att presentera sig med personligt innehåll och interagera med andra kunder.


2. Åtkomst/ingående av avtal


2.1 För att få tillgång till de tjänster som tillhandahålls av Parship måste kunden först registrera sig. Kunden behöver en e-postadress och kan själv välja vilket lösenord han/hon önskar registrera sig med. En kod (pseudonym) och ett ”servicelösenord” skapas automatiskt för kunden efter Parship-registrering och skickas till kunden via e-post.


2.2 I och med registreringen uppstår tills vidare ett i princip avgiftsfritt avtalsförhållande mellan Parship och den registrerade kunden (även kallat ”basmedlemskap”).


2.3 För att kunna använda Parship-tjänsten är det nödvändigt att besvara frågeformuläret från Parship som följer registreringen. Detta följs av tillhandahållande av personuppgifter som t.ex. förnamn, födelsedatum, bostad, inkomst etc. Först efter att all information föreligger är profilen synlig för andra kunder. En del av denna information kan endast ändras via Parships kundservice efter att profilen har skapats.


2.4 Efter att kunden har besvarat Parship-frågeformuläret och tillhandahållit personlig information, erbjuder Parship kunden olika avgiftsbelagda tjänster. De omfattar i synnerhet ”premiummedlemskap”. Tillgodohavande för aktivering av enskilda profiler kan inom ramen för basmedlemskap vara både kostnadsfritt och avgiftsbelagt, såvida denna funktion är tillgänglig. Innan kunden ingår ett avgiftsbelagt avtalsförhållande informeras kunden en gång till om den avgiftsbelagda tjänstens innehåll, priser och betalningsvillkor. Innan kunden ingår ett avgiftsbelagt avtalsförhållande informeras kunden om den avgiftsbelagda tjänstens innehåll, priser och betalningsvillkor. Avtalsförhållanden ingås i och med att Parship skickar en beställningsbekräftelse per e-post.


2.5 Parship gör det också möjligt för sina kunder att köpa betalda tjänster via betalningsplattformarna Apple och Google Play (så kallade ”inköp i appen”). Avtalsförhållandet uppstår från e-postbekräftelsen från Parship till kunden. Tredjepartsleverantörerna har bestämmelser för ingående av avtalet, betalning och upphörande av avtalsförhållandet, som kunden accepterar via användarvillkoren för tredjepartsleverantören och som Parship inte har något inflytande på. Om kunden beslutar att ingå ett avtal med Parship via tredjepartsleverantören, är det kundens skyldighet att följa bestämmelserna om ingående, betalning och uppsägning av avtal som anges i användarvillkoren för tredjepartsleverantören. Om det finns några motsägelser mellan bestämmelserna för tredje part och dessa allmänna villkor för Parship gäller i detta avseende tredje parts bestämmelser. Kunden uppmanas särskilt av tredjepartsleverantören att bekräfta sitt köp direkt till denne. Betalningsmetoden är då den som kunden har avtalat med tredjepartsleverantören (t.ex. kunden betalar via Apple med hjälp av den betalningsmetod som anges i kundens Apple ID). Om kunden vill ändra eller avsluta ett premiummedlemskap som inköpts i appen, är det nödvändigt att logga in på tredjepartskontot och följa instruktionerna från tredjepartsleverantören angående avslutande, återkallelse eller uppsägning. Beroende på tredjepartsleverantörens regler eventuella återbetalningar görs i samband med tredjepartsleverantören och kunden eller i kundens relation till Parship.


2.6 Om kunden väljer SEPA-direktdebitering (om detta erbjuds) som betalningsvillkor för de avgiftsbelagda tjänsterna, kommer Parship att bekräfta direktdebitering i en betalningsplan, som kan hittas i kundens profil. Det belopp som debiteras kan avvika i enskilda fall från det i förväg angivna beloppet till förmån för kunden om kunden fått kredit under perioden mellan överföringen av förhandsmeddelandet och förfallodagen eller om enskilda transaktioner avbrutits.


3. Avgiftsfria och avgiftsbelagda tjänster


3.1 Registreringen hos Parship är avgiftsfri. Efter registreringen fyller kunden i ett vetenskapligt grundat frågeformulär som bygger på psykologiska kriterier, det så kallade Parship-testet. Utifrån testets resultat och omfattande statistiska jämförelsedata, utarbetar Parship automatiskt kundens individuella personlighetsprofil. Kundens personlighetsprofil, som tagits fram med hjälp av Parship-testet, läggs in i Parship-databasen. Kundens personlighetsprofil jämförs automatiskt med andra Parship-kunders personlighetsprofil på grundval av statistiska jämförelsedata som gör det möjligt att få fram information om kompabiliteten (förenlighet) för de enskilda kundernas personligheter som tagits fram med hjälp av Parship-testet. En punktformad kortversion av personlighetsprofilen är synlig för alla andra kunder via kundens profil i enlighet med beslutet att kontakta oss. På grundval av den automatiska jämförelsen får kunden gratis partnerförslag i sin profil och via e-post, förutsatt att kunden inte har synliggjort denna funktion (skicka via e-post) på webbplatsen. Partnerförslagen innehåller vart och ett en kort beskrivning av den föreslagna partnern (t.ex. jobbeskrivning eller förnamn, ålder, foto, matchande poäng) och en indikation på om kunden är ”ny” på Parship. För basmedlemmar är Parships funktionalitet begränsad. Basmedlemmar kan bara se bilder av föreslagna partners i en oigenkännlig form. Basmedlemmar kan också endast skicka fördefinierade meddelanden. Funktionen att skicka gratis textmeddelanden och läsa gratis textmeddelanden är begränsad under basmedlemskap. Antalet meddelanden är också begränsat för att skydda medlemmarna och säkra Parship-tjänsten (se avsnitt 4.2). Basmedlemmar som har tillräckligt stort tillgodohavande har möjlighet att aktivera enskilda profiler på föreslagna partners (huruvida denna funktion är tillgänglig beror på dess införande i de olika länderna, och kan begränsas geografiskt, tidsmässigt och personligt av Parship). Om en aktiveringsmöjlighet är tillgänglig uppmärksammas medlemmen på den så fort som han/hon vill använda en av de ovannämnda funktionerna som är begränsade under basmedlemskapet, t.ex. vid försök att skicka ett gratis textmeddelande. Användning av de aktiverade funktionerna sker därefter enligt definitionen av användarriktlinjen i punkt 7 i dessa allmänna villkor. Aktiveringen upphör om den föreslagna partnerns profil inte längre skulle vara aktiv, dock senast efter 6 månader. Tillgodohavandet är kopplat till respektive basmedlems konto och sparas där. Det kan inte överföras till ett premiummedlemskap eller andra medlemmar. Det finns inte någon möjlighet att byta ut tillgodohavandet mot produkter, att omvandla det till pengar eller kvittera det mot skulder gentemot Parship. Tillgodohavande som har köpts för pengar är föremål för allmänna lagstadgade preskriptionsbestämmelser. Parship kan korta ned giltighetsperioden för tillgodohavande som har tillhandahållits kostnadsfritt till 6 månader


3.2 I och med ingåendet av premiummedlemskapet, får kunden tillgång till kontinuerligt uppdaterade partnerförslag enligt sina sökkriterier både online och via e-post. Som en del av partnerförslagen och inom profilerna för de andra medlemmarna, som är fritt tillgängliga för premiummedlemmarna, visas jobbtiteln eller förnamn för medlemmen, bilder av basmedlemmar och premiummedlemmar visas också i en igenkännbar form (fotonas igenkännbarhet beror på införandet av denna funktion från Parship i de enskilda länderna) samt om kunden är ”ny” hos Parship. Kunderna ser också punktmässiga kortversioner av andra kunders personlighetsprofil. Som en del av premiummedlemskapet kan kunden också kontakta andra kunder utan begränsning med ömsesidigt samtycke och kommunicera via meddelanden eller i utvalda länder via videochatt, enligt definitionen av användarriktlinjen i punkt 7 i dessa allmänna villkor.. Slutligen kvarstår om inget annat beskrivs ovan, samma användningsmöjligheter som för en basmedlem. Parship ger premiummedlemmar en detaljerad utvärdering av Parship-frågeformuläret i deras inloggade profil.


3.3 Ytterligare avgiftsbelagda tjänster hittar du i deras respektive aktuella form på webbplatsen under rubriken ”Medlemskapet / Priser och tjänster”.


3.4 Parship strävar efter att tjänsten kan användas 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan med en tillgänglighet på i genomsnitt 99,5 % per år, med undantag från bortfallstid vid underhåll och programuppdateringar samt när tjänsten inte kan nås via internet eller appar p.g.a. tekniska eller andra problem som inte ligger inom Parships inflytelseområde (force majeure, oaktsamhet från tredje man etc.). För att kunna utnyttja Parship-tjänsten i full utsträckning måste kunden använda den senaste (webbläsar-) tekniken eller möjliggöra dess användning på sin dator eller smartphone (t.ex. aktivering av JavaScript, cookies, pop-ups). Om äldre eller icke allmänt brukliga tekniker används kan det hända att Parship endast kan användas i begränsad utsträckning. Under användning av appen kan mobiltelefonen eller operativsystemet som används, eller de valda inställningarna på enheten blockera vissa funktioner i appen (t.ex. Push-meddelanden, avståndssökning). Dessutom är vissa funktioner endast tillgängliga på webbplatsen (t.ex. ID-check).


3.5 Som en del av kampanjer kan Parship-medlemmar också testa premiummedlemskap gratis. Detta gratis premiummedlemskap upphör efter den tidsram som definierats för detta utan behov av uppsägning. Detta följs av ett gratis basmedlemskap.


3.6 Parship förbehåller sig rätten att ändra tjänsterna av giltigt skäl och utan ytterligare kostnader för Parship-medlemmar, eller att erbjuda annorlunda tjänster:

  • såvida Parship är skyldigt att upprätta en överensstämmelse mellan de tjänster som Parship erbjuder och den relevanta tillämpliga lagen för tjänsterna, i synnerhet om det rådande rättsläget förändras;

  • såvida Parship därmed uppfyller en dom som fällts mot Parship eller uppfyller ett myndighetsbeslut;

  • såvida ändringen behövs för att stänga förefintliga säkerhetsluckor;

  • för att upprätthålla tjänstens avtalsenlighet, i synnerhet för att uppfylla marknadens aktuella krav på liknande tjänster; eller

  • om ändringen är av uteslutande tekniskt eller processmässigt slag och inte påverkar användaren väsentligen, i synnerhet ändringar som uteslutande avser grafiska ändringar eller turordningen på funktioner.

4.Dataskyddsmeddelande, säkerhet vid användning av Parship, icke-begärda skräppostmeddelanden


4.1 Mer information om hur personuppgifter behandlas och vilka rättigheter kunden har när det gäller dataskydd kan hittas i Integritetspolicy.


4.2 Parship strävar ständigt efter att skydda sina kunder från irritationsmoment som hackerattacker, skräppost eller romantiska bedrägerier. Parship har i detta avseende utvecklat ett flertal tekniska och organisatoriska standarder för att identifiera överträdelser av användarriktlinjerna och i synnerhet för att hindra att kränkande meddelanden i enlighet med punkt 7.8 i dessa allmänna villkor vidarebefordras. Parship har i det avseendet även rätt att använda sig av lämpliga filter- eller valideringsprogramvaror. Det är kundens ansvar att hantera och följa de Säkerhetstips som Parship tillhandahåller innan Parship-tjänsten används och att följa dessa och användarriktlinjerna i avsnitt 7 i dessa villkor. Om Parships ”Trust and Safety Team” kontaktar kunden vid eventuella avvikelser är kunden skyldig att yttra sig omedelbart. Rekommendationer för åtgärder bör granskas seriöst och endast avvisas om det finns viktiga skäl. Kunden ska också meddela Parship via funktionen ”Rapportera profil” om eventuellt problematiskt innehåll eller beteende.


4.3 Parship är inte skyldigt att vidarebefordra meddelanden om de är misstänkta för att bryta mot användarriktlinjerna i punkt 7.8 och därför är kränkande. En vidarebefordringsskyldighet föreligger i synnerhet inte vid meddelanden som utgör icke-begärda reklam-e-postmeddelanden eller misstänks vara sådana. Så kallade skräppostmeddelanden räknas som icke-begärda reklam-e-postmeddelanden.


5. Uppsägning/förlängning


a) Uppsägning


5.1 Kunden har när som helst rätt att säga upp sitt avtal gällande det avgiftsfria medlemskapet med omedelbar verkan. Uppsägningen av basmedlemskap träder i kraft genom att klicka på länken ”Radera profil” i området ”Min profil” / ”Data & inställningar” / ”Hantera profil” / ”Profilstatus” på webbplatsen och bekräfta denna process genom att ange det personliga lösenordet.


5.2 Uppsägningen av det avgiftsbelagda medlemskapet (det så kallade premiummedlemskapet) kan göras fram till sju dagar innan den avtalstid som kunden valt går ut. Klicka här för att lämna in en ordentlig uppsägning (https://www.parship.se/tour/service/kontakta/).

För entydig information bör kundens uppsägning innehålla följande två detaljer:

  1. (1.) E-postadress eller pseudonym som lagras hos Parship
  2. (2.) Servicelösenord

Uppsägningen av det avgiftsbelagda medlemskapet leder inte automatiskt till uppsägning av det avgiftsfria medlemskapet. Gå till väga enligt punkt 5.1.


Om kunden har avslutat sitt premiummedlemskap via tredjepartsleverantörer som Apple eller Google Play, gäller det samma som anges i avsnitt 2.5 för avslutandet av avtalsförhållandet. Om kunden vill avsluta sitt Parship Premium-medlemskap som inköpts i appen, är det nödvändigt att logga in på tredjepartskontot och följa instruktionerna från tredjepartsleverantören angående avslutande. Detaljer om hur man avslutar ett premiummedlemskap via tredje parter anges för Apple här och för Google Play här. Den ordinarie uppsägningen av det betalda medlemskapet via tredjepartsleverantörer leder inte automatiskt till upphävande av basmedlemskap. Gå vidare även för detta enligt avsnitt 5.1.


b) Förlängning


5.1 De avgiftsbelagda tjänster (t.ex. premiummedlemskap) som har beställts av kunden förlängs automatiskt efter den aktuella periodens sista giltighetsdag. Vid förlängning har kunden rätt att när som helst säga upp sitt avtal med en frist på 90 dagar.


5.2 Avgiftsbelagda tjänster (t.ex. premiummedlemskap) förlängs med samma period och till samma produktpris som kundens ursprungliga beställning (oberoende av om priset angivet på webbplatsen för aktuellt alternativ på något sätt har ändrats). Undantaget är om kundens ursprungliga beställning rörde ett specialerbjudande. Om så är fallet blir kostnaden det aktuella priset för produkten som anges på webbplatsen. Kunden kan alltid erhålla information om aktuellt ordinarie priser genom att logga in på webbplatsen och välja fliken "Bli Premiummedlem" eller skicka ett meddelande till Parship via länken ”Kontakt”.


5.3 Kostnaden för en automatiskt förlängd avgiftsbelagd tjänst kommer att debiteras det kreditkort som kunden använde vid sin ursprungliga beställning.


5.4 Kunden eller Parship har rätt att avaktivera den automatiska förlängningen av avgiftsbelagda tjänster. Avaktiveringsfunktion för kunden återfinns på webbplatsen under fliken "Information och inställningar", "Mitt Medlemskap". För att undvika att en avgiftsbelagd tjänst förlängs automatiskt krävs att kunden har avaktiverat funktionen ”automatisk förlängning” minst sju dagar innan den avgiftsbelagda tjänsten upphör, dvs. det datum den automatiska förlängningen kommer att ske. Sker inte detta eller sker det senare än sju dagar före det att den avgiftsbelagda tjänsten upphör, förlängs den avgiftsbelagda tjänsten på sätt som angetts ovan och kunden debiteras löpande för den nya avtalsperioden.


5.5 Parship skall i god tid, dock minst 30 dagar innan Parship förlänger en avgiftsbelagd tjänst, underrätta kunden om att kunden måste agera för att avtalet inte skall förlängas.


5.6 Om Kunden, när Parship ställer in sina tjänster, har betalat för tjänster som han/hon ännu inte har utnyttjat (tillgodohavande) erhåller kunden en proportionell återbetalning för dessa outnyttjade tjänster (tillgodohavande). Detsamma gäller om kunden, när han eller hon säger upp ett avtal om en avgiftsbelagd tjänst som har förlängts, har erlagt förskottsbetalning för en period som i tid ligger efter det att den uppsägningstid som framgår av punkt 5.1 har löpt ut.


5.7 Om kunden har avslutat sitt premiummedlemskap via tredjepartsleverantörer som Apple eller Google Play, baserar löptid och kostnader för eventuell automatisk förlängning på offerten, bestämmelserna hos kontot hos tredjepartsleverantören samt på beställningsbekräftelsen som skickas till kunden vid ingående av avtal.


5.8 Extraordinär avtalsuppsägning ska baseras på lagstadgade bestämmelser. Sådan krävs också i textform. Om ett premiummedlemskap sluts via en tredje part som Apple eller Google Play, gäller avsnitt 5.5.


5.9 En uppsägning av det avgiftsbelagda medlemskapet leder inte automatiskt till att det avgiftsfria medlemskapet upphör. För detta avseende, se punkt 5.1.


6. Parships ansvar


6.1 Parship ansvarar inte för felaktiga uppgifter som kunden lämnar i samband med registrering och/eller i ett frågeformulär. Följaktligen kan Parship inte säkerställa eller på annat sätt göras ansvarigt för att personlighetstestets resultat är korrekt.


6.2 Parship ansvarar endast för att förmedla kontakter, inte för hur dessa kontakter utfaller. Parship ställer enbart den tekniska utrustning till förfogande som framgår under punkt 3 samt under de i punkten 3 angivna förutsättningarna vilka, i allmänhet, gör det möjligt att ta kontakt med andra kunder.


6.3 Parship ansvarar inte heller för eventuellt missbruk av information eller de tjänster som tillhandahålls av Parship. Det kan t.ex. förekomma att kunder, trots att det är förbjudet, använder Parships tjänster på ett otillåtet eller olagligt sätt. För en sådan otillåten eller olaglig användning frånsäger sig Parship allt ansvar. Parship tar heller inget ansvar för att uppgifter och information som kunder har vidarebefordrat till tredje man missbrukas av denne.


6.4 Parship garanterar inte ständig felfri drift eller oavbruten användning och åtkomst till tjänsten. I synnerhet ansvarar Parship inte för störningar i tjänsternas åtkomst som orsakas av faktorer eller händelser som ligger utanför Parships kontroll. Vidare tar företaget inget ansvar för om en obehörig tredje man skaffar sig tillgång till och vetskap om personliga uppgifter som har lämnats av Parships kunder (t.ex. p.g.a. obehörig åtkomst till databasen av s.k. "hackers").


6.5 I tillägg till vad som har angetts ovan ansvarar Parship i allmänhet endast för de skador, som har orsakats genom att Parship eller någon som Parship svarar för har agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligen och även då endast i den mån företaget i förhållande till andra orsaker har medverkat till skadans uppkomst.


6.6 Oavsett vad som anges i punkten 6.5. ovan åtar sig Parship, att i händelse av livshotande skador, kroppsskador eller hälsofarliga skador samt vid kränkning av väsentliga avtalsskyldigheter (huvudförpliktelser) svara även i de fall Parship eller någon som Parship svarar för har varit vårdslös. I samtliga nu nämnda fall är Parships ansvar begränsat till kostnaden för skador som Parships agerande har orsakat dvs. de skador som är förutsebara och har ett omedelbart samband med Parships agerande.


7. Kundens ansvar och skyldigheter


7.1 Kunden är skyldig att genomföra alla betalningar till Parship eller tredjepartsleverantörer (se avsnitt 2.5 i detta avseende) i tid. Om kunden är skyldig mer än två på varandra följande delbelopp (om delbetalningar har avtalats) förfaller alla utestående betalningskrav fram till nästa möjliga avslutningsdatum direkt. I händelse av betalningsförseningar har Parship rätt att tillfälligt blockera åtkomst till Parship-tjänsten.


7.2 Kunden är själv ansvarig för innehållet i de uppgifter som lämnas i samband med registrering och därmed också för den information som han/hon tillhandahåller. Kunden försäkrar att den angivna informationen är korrekt och att den beskriver honom/henne som person. Avsiktlig och / eller bedräglig felaktig representation eller att låtsas vara en annan eller använda fiktiv identitet kan också leda till civilrättsliga åtgärder.


7.3 Kunden försäkrar vidare att han/hon endast använder Parship-tjänsten för privat bruk, inte har några affärsmässiga avsikter och att de uppgifter om andra kunder som anförtrotts honom/henne inte används i kommersiella sammanhang eller i reklamsyfte. Det är i synnerhet inte tillåtet att läsa av andra användares innehåll systematiskt (t.ex. med hjälp av ett program eller genom att bara kopiera det) för att använda det utanför Parship-tjänsten. Det är även förbjudet att använda dataprogram, som t.ex. spindlar, för att avläsa filer automatiskt.


7.4 Kunden förbinder sig att hålla Parship skadeslöst för alla typer av klagomål, skador, förluster eller fordringar som är hänförliga till kundens registrering eller användning av de tjänster som Parship tillhandahåller. Kunden förpliktigar sig i synnerhet till att hålla Parship skadeslöst från allt ansvar och alla förpliktelser, utgifter eller anspråk som är orsakade av förtal, förolämpningar, kränkning av annans individuella rättigheter, arbetsbortfall för andra kunder, överträdelse av något av dessa allmänna villkor, skada på annans immateriella egendom eller övriga rättigheter.


7.5 Kunden är skyldig att behandla e-postmeddelanden och andra meddelanden som kunden ges tillgång till när han/hon använder de tjänster som erbjuds av Parship konfidentiellt och inte utan ett viktigt skäl göra dessa tillgängliga för tredje man utan upphovsmannens medgivande. Samma sak gäller andra kunders namn, telefon- och faxnummer, bostadsadresser, e-postadresser och/eller URL-adresser.


7.6 Kunden förklarar sig beredd att omgående meddela Parship om han/hon till följd av att partnerskap kommit till stånd eller av andra skäl inte längre är intresserad av att få förslag på partner eller om han/hon inte längre vill stå till förfogande som partnerförslag till andra kunder.


7.7 Kunden uppmanas att hämta inkommande meddelanden regelbundet och att vid behov spara ned dem på sin egen dator eller annat lämpligt lagringsmedium. Parship har rätt att radera meddelanden som kunden har sparat på sitt Parship-konto tolv månader efter det att de skickats resp. mottagits, utan att kunden tillfrågas. Alla uppgifter i samband med ett gratis medlemskap kommer att raderas automatiskt tjugofyra månader efter kundens senaste inloggning.


7.8 Vidare förpliktigar sig kunden att inte använda tjänsten på ett felaktigt sätt, i synnerhet:


  • att inte sprida, via profilen eller videochatt, osedliga, obscena, pornografiska eller höger-/vänsterradikala innehåll eller foton;

  • att inte sprida kränkande, anstötligt eller i övrigt lagstridigt material eller annat liknande material via de tjänster som tillhandahålls av Parship;

  • att inte hota, ofreda eller kränka tredje mans rättigheter (inklusive andra användares individuella rättigheter);

  • att inte ladda upp data som innehåller datavirus (infekterad programvara) eller innehåller programvara eller annat material som är upphovsrättsligt skyddat, såvida inte kunden har rättigheter därtill eller erforderligt tillstånd;

  • att inte använda tjänsten på ett sådant sätt att det påverkar andra kunders tillgänglighet till tjänsterna på ett negativt sätt;

  • att inte olovligen bereda sig tillgång till eller försöka bereda sig tillgång till andra kunders e-postmeddelanden resp. meddelanden;

  • att inte sända e-postmeddelanden resp. meddelanden (via videochattmeddelanden) till kunder i något annat syfte än i kommunikationssyfte och i synnerhet att inte göra reklam för eller erbjuda varor och tjänster till andra kunder (med undantag för fall där detta uttryckligen tillåts av Parship);

  • att inte sända e-postmeddelanden/meddelanden (även videochattmeddelanden) med olämpligt korta mellanrum samt att inte sända förstameddelanden till ett olämpligt högt antal kunder med korta mellanrum; Parship förbehåller sig rätten att fastställa specifika gränser för att garantera plattformens säkerhet och seriositet med hjälp av tekniska metoder;

  • att inte skapa meddelandetexter genom ”kopiera och klistra in”-metoden och att inte skicka kedjebrev;

  • att inte skicka meddelanden som tjänar ett yrkesmässigt syfte;

  • att bevaka vederbörligt avstånd vid förstameddelanden och kontaktförfrågningar och att därför inte förse dessa med kontaktuppgifter som fullständigt namn, adress, telefon- eller faxnummer, e-postadress etc.;

  • att inte skriva olämpligt långa förstameddelanden eller kontaktförfrågningar; Parship förbehåller sig rätten att fastställa specifika minimi- och maximilängder för meddelanden med hjälp av tekniska metoder.
  •  


    7.9 Underlåtenhet att iaktta någon av de skyldigheter som nämns under avsnitt 7.1 – 7.5 och 7.8 kan leda till någon av följande sanktioner: Uppmaning till ställningstagande vid misstanke om avtals- / lagbrott, spärrad användning tills sakförhållandet är utrett (i synnerhet vid flera klagomål från andra kunder), varning av en kund, begränsad användning av applikationer i Parships service, partiell radering av innehåll. Underlåtenhet att iaktta någon av de skyldigheter som nämns under punkt 7.1 – 7.5 och 7.8 kan dessutom leda till omedelbar uppsägning av användaravtalet samt få civil- och straffrättsliga följder för kunden själv. Kunden är betalningsskyldig för de tjänster han/hon beställt även om hans/hennes åtkomst spärras.


    8. Kommunikation


    Parship är en onlinetjänst. Som sådan kommunicerar Parship med sina kunder, antingen genom skärmmasken i inloggat tillstånd eller via e-post (t.ex. genom att skicka partnerförslag, kontraktsbekräftelse och fakturor / påminnelser). Fax- och postkommunikation är möjlig, vad gäller frågor om avtal, betalning eller krypterad e-postkommunikation. För tillhandahållandet av huvudtjänsterna (datingservice online) samt avtalets ingående är fax- och postkommunikation utesluten. För en entydig autentisering och som skydd mot missbruk kräver Parship att kunden i sitt meddelande anger


    1. (1.) Den e-postadress som finns sparad hos Parship, eller pseudonym
    2. (2.) Servicelösenord

    Pseudonym och Servicelösenord erhöll kunden via e-postmeddelande när han/hon blev medlem och de återfinns även online området på webbplatsen under ”Min profil” / ”Data & inställningar” / ”Hantera profil” när som helst.


    9. Nyttjande- och upphovsrätt


    Parship har i förhållande till kunden ensamrätt att mångfaldiga, sprida, bearbeta samt ensamrätt till samtliga övriga upphovsrätter samt rättigheterna till immateriell överföring och återgivning av Parships webbplats och det enskilda innehåll som återfinns där. Användning av samtlig programvara, material, märkes- och handelsnamn som återfinns på Parships webbplats är bara tillåtet för de syften som nämns i dessa allmänna villkor.

    10. Laga domstol och tillämplig rätt


    10.1 I den mån inte svensk tvingande rätt stadgar annat skall Förbundsrepubliken Tysklands lag tillämpas på parternas avtal. Om kunden är en konsument bosatt i Europeiska unionen, kan lagen i det land där han eller hon är bosatt också gälla, förutsatt att bestämmelserna är tvingande.


    10.2 EU-kommissionen erbjuder möjligheten till tvistlösning online på en online-plattform som den driver. Denna plattform kan nås via den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Parship deltar inte i tvistlösningsförfaranden inför konsumentskiljedomsnämnder. I detta avseende finns det ingen juridisk skyldighet.


    11. Ångerrätt, uteslutande av ångerrätten


    11.1 Ångerrätt

    Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks.

    Vill du utöva ångerrätten ska du ta kontakt:


    per post:

    PE Digital GmbH
    -Kundsupport Parship Sverige-
    Speersort 10
    D-20095 Hamburg
    Tyskland


    eller per fax: +49 (0) 40 46 00 26 163

    eller per telefon: +49 (0) 40 46 97 51 34

    eller per E-post: support@parship.se


    och skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen (här eller http://www.parship.com/web/Mall-foer-angerblankett.pdf), men du måste inte använda den.

    För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.


    11.2 Verkan av utövad ångerrätt

    Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetalaalla betalningar vi fått från dig, även inklusive leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.


    Om du bett att tjänsterna ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.


    Slut på information om ångerrätt


    11.3 Uppsägningen ska innehålla följande två angivelser så att den kan genomföras:


    (1.) Den e-postadress som finns sparad hos Parship eller medlemsnummer
    (2.) Servicelösenord

    Pseudonymen och servicelösenordet tilldelas kunden i början av medlemskapet och skickas via e-post och kan ses online i området på webbplatsen under ”Min profil” / ”Data & inställningar” / ”Hantera profil” när som helst.


    11.4 Om kunden har avslutat sitt premiummedlemskap via tredjepartsleverantörer som Apple eller Google Play, gäller det samma som anges i avsnitt 2.5 för avslutandet av avtalsförhållandet. Mer information finns för Apple här och för Google Play här.


    12. Övrigt


    12.1 Parship är berättigat att ge externa tjänsteutövare och medhjälpare i uppdrag att hantera delar av tjänsten eller hela tjänsteutbudet, såvida detta inte medför nackdelar för kunderna.


    12.2 Om en bestämmelse i dessa allmänna villkor eller annat separat avtal mellan kunden och Parship inte anses bindande eller skulle upphöra att gälla eller om avtalet är ofullständigt berörs inte avtalets övriga innehåll därav.


    12.3 Svenska språket är kontrakts- och kommunikationsspråk.


    12.4 Kunden kan när som helst och kostnadsfritt ladda ned de allmänna villkoren som PDF-fil.


    12.5 När avtalet sluts sparas inte avtalstexten automatiskt hos Parship. Kunden uppmanas därför att spara den avtalstext från Parships webbplats, som gäller när avtalet sluts, på sin hårddisk eller på annat sätt arkivera texten.


    12.6 Ansvarig för tjänstens innehåll är PE Digital GmbH, Speersort 10, 20095 Hamburg, Tyskland, som företräds av verkställande direktör.


    Mall för ångerblankett


    Till PE Digital GmbH, Kundsupport Parship Sverige, Speersort 10, 20095 Hamburg, Tyskland, Fax: +49 (0) 40 46 00 26-163, E-post: support@parship.se:

    Jag/Vi (1) meddelar härmed att jag/vi (1) frånträder mitt/vårt (1) köpeavtal avseende följande varor (1)/tjänster (1)

    Beställdes den (1)/mottogs den (1)

    Konsumentens/konsumenternas namn

    Konsumentens/konsumenternas adress
    Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)

    Datum

    _____________________________________________________________________________________

    (1) Stryk det som inte är tillämpligt.


    Valfria uppgifter

    Användarnamn/medlemsnummer

    E-postadress som finns sparad hos Parship

    Spara och eller skriv ut som PDF-fil

    Registrera och prova utan kostnad Registrera utan kostnad

    Jag är

    Jag söker

    Genom att välja och fortsätta registrera dig tillåter du oss att behandla kön du söker i enlighet med vår integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla detta samtycke.

    Allmänna villkor och integritetsmeddelande gäller. Med kostnadsfritt medlemskap erhåller du regelbundet erbjudanden via e-post om betalt medlemskap och ytterligare produkter från PE Digital GmbH (som när som helst kan sägas upp).
    Error with static Resources (Error: 418)